Company

                 บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ.1896  ภายใต้ชื่อ

    "จักรมลเซรามิคส์" และภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "อัมรินทร์เซรามิคส์" ในปี คศ. 1992

    จนถึงปัจจุบัน 

                 บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทที่

    เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิก  อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศ อเมริกา

    เยอรมัน อังกฤษ จีน ไต้หวัน และอินเดีย  เพื่อสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพเเละตอบสนองความต้องการ

    ของลูกค้า ในราคาที่สมเหตุสมผล