Kerasys

“Kerasys LC System”

เทคโนโลยีการซ่อมแซมรอยตำหนิโดยไม่ต้องเผาซ้ำ

 

                 Kerasys LC Sytem คือระบบการซ่อมแซมรูปแบบใหม่ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถูกพัฒนาขึ้นโดย

บริษัท Heraeus Kulzer GmbH ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือ Heraeus ประเทศเยอรมันนี  หลักการในการซ่อมแซมนั้น

เหมือนกับการอุดฟันโดย composite กล่าวคือ ใช้การฉายแสงเพื่อให้วัสดุที่ใช้ซ่อมแข็งตัว ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลา

ในการซ่อมแซมลง  ระบบการซ่อมแซมชนิดนี้เหมาะแก่การซ่อมรอยตำหนิ ที่เป็นจุดดำและจุดฟองอากาศ ที่เกิดจาก

การผลิตสินค้าประเภทสุขภัณฑ์และปอร์ซเลน   นอกจากนั้นยังสามารถนำไปซ่อมแซมรอยตำหนิเล็กๆที่เกิดจากการ

จัดเก็บ การขนส่งและการประกอบสินค้าได้อีกด้วย