1. เคลือบใสไฟต่ำ  FGL - 580 Clear Glaze (450 c ) Clear Glaze 

2. ฟริตเลคซิลิเกด  FT - 997 (850 - 900 c) Frit Lead Silicate

3. เคลือบใสไฟต่ำ  CG - 466 (980 c -1020 c) Transparant Leadless Glaze

4. เคลือบขาวทึบไฟต่ำ OG - 053 (980 c- 1020 c) Opaque Glaze

5. เคลือบใสไฟสูง DG - 465 (1180 c - 1260 c) Clear Glaze (Powder)

6. เคลือบขาวทึบไฟสูง DG -460 (1200 c-1260 c) Opaque Glaze

7. น้ำยาเคลือบอลูมิน่าเเม็ท DG - 480 (1200 c-1240 c) Alumina Matt Glaze